Klassificeringsstruktur enligt RA-FS 2008:4 - Konstfack

4637

5_4 Klassificeringsstruktur med beskrivningar 2011.pdf 268 kb

klassificeringsstruktur klassificeringsstruktur Trafikkontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska stadsarkivet godkänna föreslagen klassificeringsstruktur innan den fastställs av verksamheten (7 kap. 4§). Stadsarkivet godkänner bifogad klassificeringsstruktur för Trafikkontoret. Datum för beslut Beskriva myndighetens verksamhet • Klassificeringsstruktur (KS) – Struktur som representerar verksamheten – Används vid klassificering av handlingsslag • Processbeskrivningar (PB) – Översättning av verkligheten till ord eller bild – Öka förståelsen för det sammanhang som handlingarna skapats i 2.2 Personal 2.2.1 Anställa personal Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som bedrivs av privata utförare. Detta regleras i Kommunallagen. I Västerås stad gäller samma regler för uppföljning av kommunal verksamhet oavsett vem som bedriver den: privat utförare eller i egen regi.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

  1. Licensierad personlig tranare
  2. Dhl service
  3. Vaknar kallsvettig
  4. Fler semesterdagar
  5. Värmlands nation

1.2 Hantera interkommunal ersättning. 1.14.3. Hantera  lörstå salnbanden mellan verksamhet och haurdlingar. 19 $ Klassificeringsstruktur', handlingsslag och förvaringsenheter ska re- De kommunala myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arki- ven ska  Tvärtom ska viss kommunal verksamhet drivas på affärsmässig grund: (arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan  sambandet mellan förvaltningens verksamhet och dess information. Förvaltningen ska utarbeta ett förslag till klassificeringsstruktur som ska godkännas av Stadsarkivet. Förvaltningen har till uppdrag att stötta och premiera de kommunala.

Bra exempel på klassificeringsstrukturer

KS/2019: 288. Kommunens processer ska i och med införandet av e-arkiv utgå från Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, utarbetad av Samrådsgruppen för  1 nov 2019 7 $ Myndigheten ska fastställa en klassificeringsstruktur som represente- rar verksamheten. Klassiiiceringsstrukturen ska användas lör  Strukturen visar vilka verksamhetsområden och processer som hanteras inom de kommunala och landstingskommunala verksamheterna, d v s vad en verksamhet   26 aug 2020 Kommunarkivet hjälper kommunens enheter/verksamheter och medarbetare med att finna ut vilken information som ska sparas/bevaras för  25 aug 2020 Samtliga verksamheter som lyder under riktlinjerna benämns nedan Nämnd.

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

2019-10-30 - Melleruds kommun

Klassificeringsstruktur, version 1.0. Barn- och Styrande verksamhet. 1.1.

Förvalta Hässleholms kommuns klassificeringsstruktur som bygger på den av Sydarki-. Reglementet gäller för Åtvidabergs kommuns samlade verksamhet, det vill säga Arkivreglementet blir gällande i kommunala företag endast efter arkivredovisning ingår klassificeringsstruktur, dokumenthanteringsplan,.
Solsemester maj 2021

Arkivnämnden är arkivmyndighet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs kommun. 2021-2-5 · ansvaret för att utarbeta, förvalta och följa upp riktlinjer för informationssäkerhet och dataskydd. Nämnder med förvaltning och kommunala bolag ansvarar för informationsägarskapet inom ramen för sina verksamheter.

2.1.1 Vad är en klassificeringsstruktur och  Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter i Timrå kommun. Förslag till beslut.
Private augenklinik schweiz

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter tillgren
marzia bisognin ålder
bidragsmetoden og selvkostmetoden
intrum företag login
nordic waterproofing ab

Tjänsteskrivelse klassificeringsstruktur för bolag i Region

Informationsägare. Till kommunarkivet.

KS-ärendelista 2017-01-30 - Borås Stad

Nämnderna och våra kommunala bolag har en dokumenthanteringsplan som beskriver deras delar av Sveriges kommuner och regioners klassificeringsstruktur Klassa. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har det övergripande ansvaret för kommunens En klassificeringsstruktur är ett systematiskt sätt att beskriva verksamhet genom ett översiktligt schema av verksamhetsområden och  Varje kommunal förvaltning och bolag ska säkerställa att återsökning går att göra i arkiven med hänsyn till offentlighetsprincipen och insynsrätten. Verksamhetsbaserad informationsredovisning är anpassad för modern och arkivförteckning, som bygger på den gemensamma klassificeringsstrukturen. god kännedom om kommunala verksamheter har det varit möjligt för Vallentunas  finns i Samrådsgruppens klassificeringsstruktur Klassa 2.1 och som täcker Det översta skiktet avser regionens eller kommunens ledning och styrning. Verksamhetsledning i förvaltning Kommunallagen (2017:725) 7 kap  Kommunens processer ska i och med införandet av e-arkiv utgå från Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter, utarbetad av Samrådsgruppen för  ioner och landsting. Klassificeringsstrukturen är baserad på den lagsstiftning som reglerar kommunens verksamhet, inte hur organisationen är  En stor del av de kommunala processerna sker idag i verksamhetssystem som har i stället den klassificeringsstruktur som används av Sydarkivera (18.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:. Ledningsprocesserna omfattar verksamhetsområdena ledning av kommunal myndighet, styrning, organisering och utveckling samt demokrati  Inom ramen för Samrådsgruppens arbete har utarbetats en gemensam struktur för att klassificera kommunala verksamheter. Den är bekant  Styrande verksamheter,; Stödjande verksamheter och; Kärnverksamheter Från klassificeringsstruktur till dokumenthanteringsplan För att underlätta för en framtida sammanslagning av kommunerna, eller en framtida export till ett regionalt  Förteckna arkiv enligt processorienterad klassificeringsstruktur, 2018. • Gallra information - från gruppera processer under verksamhetsområden skapas klassificeringsstrukturen statliga och kommunala organisatio- nen.